ข่าวสารทั้งหมด

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอ […]

Blended Learning

Blended Learning “การเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จ […]

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ […]

เรื่องล่าสุด