ทุนตำรา

1. General Chemistry 1 จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 200 เล่ม

2. เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 300 เล่ม

ขั้นตอนการขอรับทุน