Knowledge Application

Homeสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) โดยมีอาจารย์เข้าร่วม 3 สำนักวิชา ได้แก่

1.ผศ.ดร.วิไลรัตน์ วรภมร อาจารย์สำนักวิชาทัตแพทยศาสตร์

2.อาจารย์ ดร. บรรพจณ์ โนแบ้ว  อาจารย์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. อาจารย์ วรวรรณ วรรณลักษณ์อาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

โดยการการสัมนาในครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 30-31  มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมได้ถอดบทเรียนและนำความรู้จากการสัมมนา มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดยสามารถ Download สรุปผลการประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2560ได้ที่นี่ คลิก

รายละเอียดการประชุมวิชาการ เวปไซต์หลัก http://thailandpod.org/home