ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ผู้ที่สนใจใน Application ช่วยสอน

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานได้ทุกวัน จ-ศ ในวันเและเวลาราชการ

สอบถามได้ที่ 053 916 527 ถิรนันท์

มาทำความรู้จักโปรแกรม WebEX 

เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและประหยัดเวลา ใช้งานผ่าน web browser เช่น Mozilla Firefox ,IE ,Chrome เป็นต้น 

Padlet

 คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเนื้อหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

โปรแกรม Kahoot 

โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคาถาม การอภิปราย หรือการสารวจความคิดเห็น

Plickers (Paper + Clicker) 

Plickers (Paper + Clicker) เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนสำหรับเก็บข้อมูลของนักเรียน โดยจะมีกระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียนถือ ซึ่งกระดาษดังกล่าวจะมีด้านที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน และมีตัวเลขเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนอยู่ที่มุมกระดาษ