การให้บริการระบบจองห้อง Virtual Classroom

สำหรับผู้จองห้อง โปรดอ่านเงื่อนไข ดังนี้

1. คณาจารย์สามารถจองใช้ห้องเรียน Virtual classroom เพื่อการเรียนการสอนเป็นครั้งๆ ไป โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
2. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องก่อนจอง
3. โปรดจองห้องล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
4. หากรายวิชาของท่านปรากฏในตารางการใช้ห้อง แสดงว่า การจองสมบูรณ์แล้ว และท่านสามารถมาใช้ห้องตามวันและเวลาที่ปรากฏ
4. ปฏิบัติตามกฎการใช้ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด

คู่มือการใช้งานห้อง Virtual Classroom

MFU WebEx

Cisco Webex Meetings

กฎการใช้ห้องเรียน Virtual Classroom

1. ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความทะนุถนอม
2. ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ออกจากห้อง
3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้อง และห้ามวางเครื่องดื่มบนโต๊ะ
4. ห้ามขีดเขียนลงบนโต๊ะ เก้าอี้
5. เมื่อใช้ห้องเสร็จแล้ว โปรดจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพเดิม และลบกระดาน ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย
6. หากต้องการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ และปัญหาอินเตอร์เน็ต ปัญหาด้าน Hardware และ Software คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อศูนย์ไอที เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6402
7. หากต้องการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟน เครื่องเสียง ฯลฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6109
8. หากต้องการความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ Cisco WebEx สามารถติดต่อได้ที่ สนง.ส่งเสริมฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6527

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในห้อง 617 และ 618
1. Ceiling Microphone (Teacher)
2. Ceiling Microphone (Student)
3. Quad Camera (Student Track)
4. Precision 60 (Teacher Track)
5. Touch 10
6. TV 55"
7. Projector
8. Cisco Webex Codec pro
9. Mixer Yamaha
10. PC all in one Acer All in one touch screen 

หากมีข้อสงสัยในการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน กรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของห้อง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 โทรศัพท์ : 053-916-527
E-mail : aedo@mfu.ac.th

จองห้อง Virtual Classroom

แบบประเมินห้อง Virtual Classroom

 

 

การบรรยายาพิเศษการใช้งานห้องเรียน Virtual Classroom EP01

การบรรยายาพิเศษการใช้งานห้องเรียน Virtual Classroom EP03

การบรรยายาพิเศษการใช้งานห้องเรียน Virtual Classroom EP02

การบรรยายาพิเศษการใช้งานห้องเรียน Virtual Classroom EP04