Active Learning Classroom

  • อาจารย์ท่านที่ประสงค์จะใช้ในการเรียนการสอน  แจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์ม และโปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องตามตารางด้านล่างนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืน พร้อมทั้งช่วยเหลือในการติดปัญหาการใช้อุปกรณ์ของห้องเรียน ณ ห้อง 413 อาคาร S7/Zone A สามารถติดต่อคุณชมพล สุวรรณ และคุณถิรนันทร์ คุณาธรรม โทร. 6928,6524
  • หลังการใช้งานห้องเรียนประมาณ 1-2 เดือน ขอความกรุณาทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนActive Learning ประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบฟอร์ม สามารถใช้เม้าคลิกไปที่หัวข้อแบบฟอร์มที่ต้องการเพื่อเข้าสู่การประเมินได้ในทันทีค่ะ เพื่อทางเราจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงต่อไปค่ะ ดังนี้  😀 

1. จองห้องเป็นรายภาคการศึกษารวมถึงการใช้อุปกรณ์ IT (หลังจากเปิดเทอม)

2. จองห้องแบบไม่ใช้อุปกรณ์ IT‎‎‎ และจองการใช้งานเป็นครั้งคราวรายวัน

3. ขอใช้เฉพาะอุปกรณ์ ‎‎‎Active Learning

ปฏิทินห้องเรียน Active Learning 

วิธีใช้งานอุปกรณ์ ‎‎‎Active Learning   

สามารถเข้าดูวิธีการใช้งานอุปกรณืต่างๆ ภายในห้องเรียน active Learning ได้ทาง Youtube Channel AEDO >>คลิก<< 

บรรยากาศภายในห้องเรียน Active learning