Active Learning

บรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียน Active Learning

แนะนำการใช้อุปกรณ์

เงื่อนไขการใช้ห้องเรียน

  • อาจารย์ท่านที่ประสงค์จะใช้ในการเรียนการสอน  แจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์ม และโปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องตามตารางด้านล่างนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืน พร้อมทั้งช่วยเหลือในการติดปัญหาการใช้อุปกรณ์ของห้องเรียน ณ ห้อง 413 อาคาร S7/Zone A สามารถติดต่อคุณชมพล สุวรรณ และคุณถิรนันทร์ คุณาธรรม โทร. 6928,6524
  • หลังการใช้งานห้องเรียนประมาณ 1-2 เดือน ขอความกรุณาทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนActive Learning ประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบฟอร์ม สามารถใช้เม้าคลิกไปที่หัวข้อแบบฟอร์มที่ต้องการเพื่อเข้าสู่การประเมินได้ในทันทีค่ะ เพื่อทางเราจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงต่อไปค่ะ ดังนี้  😀 

แบบฟอร์มจองใช้ห้องเรียน Active Learning

1. จองเป็นรายภาคการศึกษารวมถึงการใช้อุปกรณ์ IT   

 

2. จองแบบไม่ใช้อุปกรณ์ IT‎‎‎  และจองการใช้งานเป็นครั้งคราว  🙂 

 

3. ขอใช้อุปกรณ์ ‎‎‎Active Learning