Active Learning

บรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียน Active Learning

แนะนำการใช้อุปกรณ์

เงื่อนไขการใช้ห้องเรียน

  • อาจารย์ท่านที่ประสงค์จะใช้ในการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา 2/2559 (ทั้งภาคการศึกษา) โปรดแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์ม "แบบแจ้งความประสงค์ใช้ห้องเรียน Active Learning ภาคการศึกษา 1/2560  " โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องตามตารางด้านล่างนี้ และจัดอบรมแนะนำการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ห้องเรียนฯ และทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืน พร้อมทั้งช่วยเหลือในการติดปัญหาการใช้อุปกรณ์ของห้องเรียน ณ ห้อง 413 อาคาร S7/Zone A สามารถติดต่อคุณชมพล สุวรรณ โทร. 6928 ตลอดจนอาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้ารับฟังการแนะนำ หรือ อาจารย์ที่ประสงค์จะฝึกใช้อุปกรณ์สามารถติดต่อคุณชมพลได้ค่ะ

แบบฟอร์มจองใช้ห้องเรียน Active Learning

1. จองเป็นรายภาคการศึกษารวมถึงการใช้อุปกรณ์ IT   

 

2. จองแบบไม่ใช้อุปกรณ์ IT‎‎‎  และจองการใช้งานเป็นครั้งคราว  🙂