ทุนวิจัยชั้นเรียน

ขั้นตอนการขอรับทุน

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์และระบบการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

product-document-management-300x300 เอกสารประกอบ โครงการวิจัยเรื่อง สถานการณ์และระบบการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
001 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ [DOWNLOAD]
002 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

[DOWNLOAD]

003 สำนักวิชาการจัดการ

[DOWNLOAD]

004 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  [DOWNLOAD]
005 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  [DOWNLOAD]
006 สำนักวิชานิติศาสตร์  [DOWNLOAD]
007 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  [DOWNLOAD]
008 สำนักวิชาศิลปศาสตร์  [DOWNLOAD]
009 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  [DOWNLOAD]
010 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  [DOWNLOAD]
011 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  [DOWNLOAD]
012 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม  [DOWNLOAD]
013 สำนักวิชาจีนวิทยา [DOWNLOAD]
014 บทสรุปผู้บริหาร 30-1.61เล่มใหญ่มฟล [DOWNLOAD]