ทุนตำราที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด


ทุนตำรา

 

 

product-document-management-300x300 เอกสารประกอบการยื่นขอทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ
0001
  • ประกาศมฟล เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนทุน การจัดสรร และวิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุน การจัดทำตำราและหนังสือ
[DOWNLOAD]
0002

บันทึกข้อความ

  • บันทึกข้อความนำส่งคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ

[DOWNLOAD]

003

คู่มือและแบบฟอร์ม

  • คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ
  • ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ
  • แบบคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ

 

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

[DOWNLOAD]

004

อื่นๆ

  • ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยโปรแกรม Turnitin (กรณีผลงานเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือรับรองการตรวจสอบภาษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษานั้นๆ (กรณีผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ)
  • ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (กรณีผลงานเป็นภาษาไทย)

หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยโปรแกรม Turnitin และ อักขราวิสุทธิ์ ได้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา