COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

STANDARDS AND PRACTICES

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

รายวิชา MFU MOOC

ลำดับที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่เปิดเรียน ลิงค์รายวิชา
1 mfu001 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ไม่จำกัดจำนวน รับสมัครจนกว่ารายวิชาจะปิด 1 เมษายน 2562 Click