Staff Training 2017

คำแนะนำในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อท่านคลิกที่ข้อความ "คลิกเพื่อลงทะเบียน" ระบบจะขอให้ท่าน Sign in เข้าสู่ MFU mail ก่อน

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าระบบ MFU mail

  • Username ของท่านเป็น ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วยเครื่องหมาย " . " และนามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรแรก ตัวอย่างเช่น สำหรับอาจารย์ชื่อ Mr.Harry Potter จะมี username เป็น harry.pot@mfu.ac.th
  • Password เป็นรหัสพนักงาน (ท่านสามารถเปลี่ยน Password ได้เมื่อเข้าสู่ระบบ MFU mail)

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการใช้ MFU mail โปรดแจ้งหน่วยจัดการสารสนเทศผ่านทางอีเมล์ imu@mfu.ac.th เบอร์โทรภายใน 6532

หัวข้ออบรม/กิจกรรม คำอธิบาย จำนวนรับ วัน เวลา และสถานที่ ช่วงเวลาที่รับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือแนวนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 150 12 มิถุนายน 2560
ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square
25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 ปิดรับลงทะเบียน ติดต่อสอบถามรายละเอียด และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ 6527
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาการให้แก่พนักงานสายวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง 50 30 มกราคม 2560 ห้องประชุมแม่สาย อาหารสำนักงานอธิการบดี 20-27 มกราคม 2560 ปิดการลงทะเบียน ติดต่อสอบถามรายละเอียด และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ 6493
“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle” เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และปรับการเรียนรู้ให้เท่าทันและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ 30 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี AD1 3-17 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดรับลงทะเบียน -
ค่ายอาจารย์มืออาชีพ ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของครูอาจารย์ที่ดี เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ใหม่จากสำนักวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพอาจารย์ - 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 - ปิดรับลงทะเบียน -
โครงการอบรมเชียงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอันจะสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อสอบ Exit Exam เป็นโครงการนำร่อง โดย ศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร และอาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง - 7-8 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปิดรับลงทะเบียน -
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล” วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนแบบ Active Learning ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 50 วันที่ 22 พฤศจิกายน
2560 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวน ปิดรับลงทะเบียน -
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - 50 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 9.00 -
17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ปิดรับลงทะเบียน -
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning - - วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 ห้องประชุมเชียงแสน ตึกอธิกาารบดี AD1 ปิดการรับสมัคร ปิดรับลงทะเบียน -
การผลิตสื่อออนไลน์ และ
การสร้างผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
- 50 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง MI305 อาคาร Innovation park M square ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ปิดรับลงทะเบียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ 6524 (ardo) หรือ 7003 (MFII)
การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1 - 50 วันที่ 4-5 เม.ย 61 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ปิดรับลงทะเบียน -