หัวข้ออบรม/กิจกรรมคำอธิบายจำนวนรับวัน เวลา และสถานที่ช่วงเวลาที่รับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสอน Active Learning “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning”

ด้วย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบันและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning”ไม่จำกัดจำนวน๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง-เปิดรับลงทะเบียน-
หัวข้ออบรม/กิจกรรมคำอธิบายจำนวนรับวัน เวลา และสถานที่ช่วงเวลาที่รับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
บบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21-50วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 9.00 -
17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ปิดรับลงทะเบียน-
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning--วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 ห้องประชุมเชียงแสน ตึกอธิกาารบดี AD1ปิดการรับสมัครปิดรับลงทะเบียน-
การผลิตสื่อออนไลน์ และ
การสร้างผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
-5026 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง MI305 อาคาร Innovation park M squareตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ปิดรับลงทะเบียนติดต่อสอบถามรายละเอียดและรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ 6524 (ardo) หรือ 7003 (MFII)
การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1-50วันที่ 4-5 เม.ย 61 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561ปิดรับลงทะเบียน-
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”
-150ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park(M-Square)บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561เปิดรับลงทะเบียน
คลิ๊กลงทะเบียนออนไลน์
ดาวน์โหลดกำหนดการ
Click
ตรวจสอบรายชื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอน-อาจารย์ประจำหลักสูตร สำนักวิชา จำนวน 2 ท่าน14 - 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2561 เปิดรับลงทะเบียน
คลิ๊กลงทะเบียนออนไลน์
เอกสารประกอบการอบรม คลิ๊กดาวน์โหลด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools for Academic Writing”ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ
1. MS Word for academic writing
2. Zotero
3. Mandalay
-4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) อาคาร M-square
---
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1
เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Game Design)
--วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park
---
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนตำราและหนังสือ--วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park (M-Square)
---
หัวข้ออบรม/กิจกรรมคำอธิบายจำนวนรับวัน เวลา และสถานที่ช่วงเวลาที่รับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อหารือแนวนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 15012 มิถุนายน 2560
ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square
25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560ปิดรับลงทะเบียนติดต่อสอบถามรายละเอียด และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ 6527
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาการให้แก่พนักงานสายวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง5030 มกราคม 2560 ห้องประชุมแม่สาย อาหารสำนักงานอธิการบดี 20-27 มกราคม 2560ปิดการลงทะเบียนติดต่อสอบถามรายละเอียด และรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ 6493
“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และปรับการเรียนรู้ให้เท่าทันและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่3024-25 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี AD13-17 กุมภาพันธ์ 2560ปิดรับลงทะเบียน-
ค่ายอาจารย์มืออาชีพ ปี พ.ศ. 2560เพื่อให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของครูอาจารย์ที่ดี เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ใหม่จากสำนักวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพอาจารย์ -31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560-ปิดรับลงทะเบียน-
โครงการอบรมเชียงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอันจะสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อสอบ Exit Exam เป็นโครงการนำร่อง โดย ศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร และอาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง -7-8 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-ปิดรับลงทะเบียน-
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล”วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนแบบ Active Learning ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ50วันที่ 22 พฤศจิกายน
2560 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนปิดรับลงทะเบียน-