Welcome To How to live and Learn on Campus 2019 


Freshers will learn how to learn and how to live on campus through joyful activities including school activities and extra activities. The objectives of these activities are to inspire new students to their field study, to let students learn how to learn in their field, and to get to know the School, faculty staff, supporting staff, and seniors.
กิจกรรมของสำนักวิชาเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการศึกษาสาขาวิชาของตนเอง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ และได้รู้จักสำนักวิชา คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน และรุ่นพี่
List of Activities  
 1

How to Learn

เรียนให้รู้

Learn how to learn efficiently in your field of study. Meet the Dean, faculty staff, advisers and supporting staff. Enjoy with the fun activities that help you learn in your fields.

เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่กำลังจะศึกษา พบคณบดี คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสำนักวิชา และร่วมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่สำนักวิชาจัดขึ้น เพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษา

 2

The Inspiration

แรงบันดาลใจสร้างได้   

Enjoy the special talk given by a special celebrity in your field of study. They will surely open your view of study and inspire you in learning.

พบและฟังการบรรยายพิเศษของผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาของนักศึกษา ที่จะเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

 3 Meet the Alumni

ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด

The alumni, who have been success in such a way, will tell their stories of achievements. Let's learn how to learn and live from their experience.

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจะมาเล่าประสบการณ์และเรื่องราวแห่งการต่อสู้ของพวกเรา มาร่วมเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของพวกเขาด้วยกัน

Enjoy additional activities that fulfill freshman days. 

สนุกไปกับกิจกรรมเสริมเพื่อเติมเต็มชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

 
List of Activities
 
 No. Activity 

Concept 

 1

Setting Your Goal
เป้าหมาย เส้นทางชีวิต

The special talk by a special quest, Suranam Parnichakarn is to introduce new student how to establish goals in their life in order to support them to graduate and succeed in the future.
การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ คุณสุรนาม พาณิชการ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต

 2

Teen Lessons
ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่น ในวัยเรียน

To share teenage problems and experience to new students and to provide some advice to new student how to handle problems by Napaporn Trivitwareegune (DJ P’Aoy).

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ปัญหาวัยรุ่นและวิธีการแก้ไข พร้อมคำแนะนำดีๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ดีเจพี่อ้อย

3

Grace and Smart Student

การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม

Role model student share experiences how to be successful in university life in order to inspire new students.
เสวนากับ Learner Idol เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นต้นแบบของผู้เรียนดีสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ถูกต้อง

4

Follow the Path of Royal Family

ตามรอยปณิธาน

To educate new students about the teaching of Royal Family in order to encourage students to follow their royal wishes.
การให้แนวคิดตามรอยปณิธานอันทรงคุณค่าของราชวงศ์จักรีในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ โดยสะท้อนผ่านละครเวทีและบทเพลงจากวงดนตรี MFU Band

5

MFU Talent Contest

การประกวดความสามารถน้องใหม่

การแข่งขันประกวาความสามารถพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

The Talent competition for new students

6

Mistake to Success
เรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด

To educate new students about learning from mistakes and look at the bright side of failure and learn from it.
กิจกรรมเรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด ผ่านการบรรยาย เล่นเกมส์ ฉายภาพและวิดีทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

7

Walk Rally
น้องใหม่เดินปลูกป่า

Walk rally comprises multiple activities to reach the missions by following a set path through the event. Moreover, new student will join the special event “Restoration the Forest” in order to follow the guidance of her royal highness princess Srinagarindra, The Princess Mother.
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษายึดมั่นในการเดินตามรอยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยแนวพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน

8

Lanna Blessing Ceremony and Khun Tok Dinner

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

A Lanna traditional Ceremony of expression of congratulation and joy to new students who attend the ceremony and enjoy the original Khun Tok dinner show
พิธีผูกข้อไม้ข้อมือแก่ตัวแทนนักศึกษา โดยผู้บริหาร และคณาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยชัยให้พรสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

9

Fresher Night

คอนเสิร์ตน้องใหม่

Welcoming Concert For Fresher featuring MFU Band, and Famous Artists.
การแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับน้องใหม่ของวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย และศิลปินรับเชิญชื่อดัง 

Remarks (หมายเหตุ)

All new students are required to join the School Activities.

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักวิชาทุกกิจกรรม    

University study, especially in one that uses English as the medium of instruction, is naturally, different from study in high school.
In order to prepare Freshers for higher education using English in classes, Mae Fah Luang University arranges the “How to live and learn on campus” project annually prior to the beginning of the first semester.
There are “how to learn” and “how to live” activities arranged, for example, understanding lectures, time management, logical thinking, Thai and English communication skills, class language, team work, discipline, and morality. 
เนื่องจากระบบการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานั้นมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีระบบการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ปรับตัว และเรียนรู้วิธีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
กิจกรรมประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ (How to learn) และการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย (How to live) ได้แก่ วิธีการวางแผนการเรียนด้วยตนเอง การคิดอย่างมีเหตุและผล การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เป็นต้น

สามารถดาวโหลดข้อมูลการติดต่อต่างๆ ได้ที่

ดาวโหลด Appendix  Click