เกี่ยวกับสำนักงาน

ความเป็นมา

การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยและ "อาจารย์" เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดตั้งหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาการเรียนการสอนยังมุ่งมั่นในการ เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย

ปณิธาน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการให้กับอาจารย์

พันธกิจ

1. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
3. เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางในการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

Contact to Academic Extension and Development Office

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
Fax : 053-916-523
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/