Research Class : ด้านวิทยาศาสตร์

 

 

 


หัวข้ออบรม คำอธิบาย จำนวน วัน เวลา สถานที่ ช่วงเวลาที่รับ ลงทะเบียน รายชื่อ
KM MFU MOOC อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์การทำ MOOC MFU
คลิปวิดีโอ
10 8 มีนาคม 2562 - - -
หัวข้ออบรม คำอธิบาย จำนวน วัน เวลา สถานที่ ช่วงเวลาที่รับ ลงทะเบียน รายชื่อ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุนทรียเสวนาการสอน ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 40 นศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2559 ปิดการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุนทรียเสวนาการสอน ครั้งที่ 2 เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเรียนรู้ในด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบกาณ์เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 30 มกราคม 2560 ธันวาคม 2559 ปิดการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
วิจัยในชั้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอน ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการ 30 4-5 มีนาคม 2560
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชงโค ES1-324 อาคาร E-Park
10-28 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุนทรียเสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง Horizontal and Vertical Integration เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 40 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2560 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม
KM MFU MOOC อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์การทำ MOOC MFU
คลิปวิดีโอ
10 8 มีนาคม 2562 - - -