Video Album

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนาหลักสูตรสู่ไทยแลนด์4.0 ครั้งที่ 1 (ภาคเช้า)

การพัฒนาหลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 2

การพัฒนาหลักสูตรสู่ไทยแลนด์4.0 ครั้งที่ 1 (ภาคบ่าย)

อบรมการออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้

ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2015

VDO: ครูดี

ครูดีในดวงใจ 2015

ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2017