Video Album

การพัฒนาหลักสูตรสู่ไทยแลนด์4.0 ครั้งที่ 1 (ภาคเช้า)

การพัฒนาหลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 2

การพัฒนาหลักสูตรสู่ไทยแลนด์4.0 ครั้งที่ 1 (ภาคบ่าย)

อบรมการออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้

ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2015

VDO: ครูดี

ครูดีในดวงใจ 2015

ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2017