Download

Code

Description

Download

product-document-management-300x300 Download- คู่มือการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
001 คู่มือการขอตำแนห่งทางวิชาการ[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 Download- คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล e-Training
 001 คู่มือ ระบบฐานข้อมูล e-Training[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 Download- เอกสารประกอบการอบรม KM ครั้งที่ 2 "การทำวิจัยในชั้นเรียน" วันที่ 10 มกราคม 2560
 001 แนวคิดและขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียน[  DOWNLOAD  ]
 002 บทบาทของครูกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 Download- คู่มือการยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 001 คู่มือ[  DOWNLOAD  ]
002 ประกาศโครงการฯ[  DOWNLOAD  ]
003 ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนฯ[  DOWNLOAD  ]
004 แบบฟอร์มคำขอรับทุนฯและหนังสือรับรองของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 เอกสารการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 001 ประกาศมฟล เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนทุน การจัดสรร และวิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน[  DOWNLOAD  ]
 002บันทึกข้อความ 
  บันทึกข้อความนำส่งเสนอโครงการวิจัย DOWNLOAD  ]
  บันทึกข้อความนำส่งเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและรายงานทางการเงิน DOWNLOAD  ]
  บันทึกข้อความนำส่งเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบตีพิมพ์) DOWNLOAD  ]
  บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ส่งส่วนที่ 1) DOWNLOAD  ]
  บันทึกข้อความนำส่งผลงานตีพิมพ์(ส่งส่วนที่ 2) DOWNLOAD  ]
 003 แบบเสนอโครงการสำหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[  DOWNLOAD  ]
 004คู่มือและแบบฟอร์ม 
  รายงานความก้าวหน้างานวิจัย DOWNLOAD  ]
  รายงานทางการเงิน DOWNLOAD  ]
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ DOWNLOAD  ]
  แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร DOWNLOAD  ]
  แบบฟอร์มสุรปผลงานวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ [  DOWNLOAD  ]
 005 ขั้นตอนการดำเนินงาน : งานทุนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 Download-แบบตอบรับรายชื่อผู้ประสานงานหลักกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปีงบประมาณ 2561
 001 แบบตอบรับส่งรายชื่อผู้ประสานงานหลัก  HLLC 2018 DOWNLOAD  ]
002 แบบฟอร์ม-แจ้งรายละเอียดกิจกรรม HLLC 2018[  DOWNLOAD  ]
003 แบบฟอร์ม-รายชื่อคณะอนุกรรมการ-สำนักวิชา [  DOWNLOAD  ]
004 แบบฟอร์ม-รายชื่อคณะอนุกรรมการ-หน่วยงาน[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 
 001 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 1[  DOWNLOAD  ]
002 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 2[  DOWNLOAD  ]
003 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 3[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 แบบยื่นเสนออาจารย์ดีเด่น
 001 ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัล[  DOWNLOAD  ]
002 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล[  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 เอกสารประกอบการเข้าค่ายอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2560
 001 คู่มืออาจารย์ใหม่ 2560 e-Book[  E-Book  ]
 002 คู่มืออาจารย์ใหม่ 2560 PDFDOWNLOAD ]
003 คู่มืออาจารย์ใหม่ 2561coming soon

product-document-management-300x300 เอกสารประกอบการยืม-คืน ครุภัณธ์    

001 แบบฟอร์มยืม-คืน ครุภัณฑ์ Google FormDOWNLOAD ]
002 แบบฟอร์มยืม-คืน ครุภัณฑ์ PDFDOWNLOAD ]