Download

               Code                              Description             Download
product-document-management-300x300 Download- คู่มือการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                            0001 คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ [  DOWNLOAD  ] 
product-document-management-300x300 Download- คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล e-Training
                           0001  คู่มือ ระบบฐานข้อมูล e-Training  [  DOWNLOAD  ] 
product-document-management-300x300 Download- เอกสารประกอบการอบรม KM ครั้งที่ 2 “การทำวิจัยในชั้นเรียน” วันที่ 10 มกราคม 2560
                           0001   แนวคิดและขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียน          [  DOWNLOAD  ] 
                           0002  บทบาทของครูกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน          [  DOWNLOAD  ] 
 product-document-management-300x300 Download- คู่มือการยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 0001 คู่มือ

[  DOWNLOAD  ]

 0002 ประกาศโครงการฯ  [  DOWNLOAD  ] 
0003 ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนฯ [  DOWNLOAD  ]
0004 แบบฟอร์มคำขอรับทุนฯและหนังสือรับรองของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา [  DOWNLOAD  ]
  product-document-management-300x300 เอกสารการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
0001 ประกาศมฟล เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนทุน การจัดสรร และวิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
[  DOWNLOAD  ]
0002

บันทึกข้อความ

  •  บันทึกข้อความนำส่งเสนอโครงการวิจัย 
  • บันทึกข้อความนำส่งเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและรายงานทางการเงิน
  • บันทึกข้อความนำส่งเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบตีพิมพ์)
  • บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่งส่วนที่ 1)
  • บันทึกข้อความนำส่งผลงานตีพิมพ์ (ส่งส่วนที่ 2)

 

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

0003

แบบเสนอโครงการสำหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 DOWNLOAD  ]
004

คู่มือและแบบฟอร์ม

  • รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
  • รายงานทางการเงิน
  • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  • แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร
  • แบบฟอร์มสุรปผลงานวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

 DOWNLOAD  ]

005

ขั้นตอนการดำเนินงาน : งานทุนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 Download-แบบตอบรับรายชื่อผู้ประสานงานหลักกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปีงบประมาณ 2561
001 แบบตอบรับส่งรายชื่อผู้ประสานงานหลัก  HLLC2018

 DOWNLOAD  ]

 product-document-management-300x300 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 
001 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 1 [  DOWNLOAD  ]
002 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 2 [  DOWNLOAD  ]
003 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 3 [  DOWNLOAD  ]
 product-document-management-300x300 แบบยื่นเสนออาจารย์ดีเด่น
001 ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัล  [  DOWNLOAD  ]
002 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล  [  DOWNLOAD  ]
product-document-management-300x300 เอกสารประกอบการเข้าค่ายอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2560
 001 คู่มืออาจารย์ใหม่ 2560 

[  E-Book  ] 

[ DOWNLOAD