ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง “โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจา […]

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Touris)”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธาน […]

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนตำราและหนังสือ

Application ที่น่าสนใจ

Padlet

Padlet Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิด […]

Prezi

Prezi Prezi เป็นโปรแกรมทำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ที่มีเอก […]

Google Classroom

Google Classroom Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วย […]

ClassDojo

ClassDojo ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนวิจัยในชั้นเรียน