ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

Blended Learning

Blended Learning “การเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จ […]

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ […]

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Touris)”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธาน […]

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนตำราและหนังสือ

Application ที่น่าสนใจ

Padlet

Padlet Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิด […]

Prezi

Prezi Prezi เป็นโปรแกรมทำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ที่มีเอก […]

Google Classroom

Google Classroom Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วย […]

ClassDojo

ClassDojo ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนวิจัยในชั้นเรียน