ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข […]

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนตำราและหนังสือ

Application ที่น่าสนใจ

Padlet

Padlet Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิด […]

Prezi

Prezi Prezi เป็นโปรแกรมทำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ที่มีเอก […]

Google Classroom

Google Classroom Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วย […]

ClassDojo

ClassDojo ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจั […]