ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
Live and Learn App Instruction (HLLC2018/MFU)
14 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ [...]
27 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย [...]
13 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย [...]
24 views