ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

Blended Learning

Blended Learning “การเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จ […]

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ […]

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Touris)”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธาน […]

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนตำราและหนังสือ

Application ที่น่าสนใจ

ZipGrade

ZipGrade ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบปร […]

Socrative

Socrative Socrative เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดส […]

Kahoot

Kahoot Kahoot! เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทางออนไลน […]

Plickers

Plickers  เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็คคำต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนวิจัยในชั้นเรียน